Regulamin świadczenia usług internetowych

Poniżej przedstawiamy Ogólne warunki handlowe, stanowiące podstawę świadczonych usług przez Adwers.com

  §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Serwis prowadzony jest przez firmę Adwers.com Damian Nass z siedzibą: 87-300 Brodnica, ul Szczuka 44a, NIP 8741664720, REGON 386132679, wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej, zwaną dalej jako "Adwers.com".
 • Kontakt i Obsługa Klienta odbywa się za pomocą pisemną, na podany wyżej adres siedziby, drogą mailową pod adresem Pokaż adres E-Mail lub poprzez formularz kontaktowy.
 • Klienci (Zleceniodawca) mają możliwość płatności bez zbędnych formalności (np: bez rejestracji i bez zakładania profilu)
 • Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 • Dane naszych klientów wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 • W celu otrzymania faktury VAT należy podać dane niezbędne do jej wystawienia.
 • Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

  §2. Dostęp do Serwisu

 • Dostęp do Serwisu jest możliwy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:
  a. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Adwers.com
  b. okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Adwers.com nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej)
  c. okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 12 godzin miesięcznie.

  §3. Sprzedaż produktów, świadczenia usług i zawarcie umowy

 • Sprzedaż szablonów stron www i dodatków do stron www w formie kodów i graficznych danych przez firmę Adwers.com jest legalna i nie narusza praw osób trzecich (krajowych lub zagranicznych) oraz jest realizowana za porozumieniem i zgodą posiadaczy praw autorskich.
 • Przed zakupem klient ma możliwość upewnić się, że szablon (oprogramowanie) spełnia wszystkie jego wymagania, w szczególności poprzez zapoznanie się ze specyfikacją techniczną oraz funkcjonalnością treści cyfrowych poprzez podgląd szablonu w wersji "online Demo" i pełną możliwością testowania szablonu na wszystkich dostępnych rodzajach przeglądarek internetowych i urządzeniach końcowych.
 • Potwierdzeniem nabycia produktu, czy wykonanie usługi informatycznej w sposób legalny jest otrzymanie dowodu zakupu, paragonu lub faktury VAT oraz całego oprogramowania wraz z plikami źródłowymi, lub wykonania usługi ustalonej wcześniej w warunkach umowy zawartej pisemnie, skonkretyzowanej do danego zlecenia.
 • Informacje techniczne, ceny i sposób edycji treści cyfrowych, szczegóły usług czy dostępnych produktów podane są na stronach Adwers.com lub/i ustalone w przygotowanej umowie pod dane zamówienie, dla Adwers.com gdzie wcześniejsze ustalenia warunków umowy omawiane są ze zleceniodawcą a Adwers.com drogą mailową, jeśli nie były podane na stronach Adwers.com.

  §4. Prawa Autorskie

 • Prawa Autorskie na szablony stron www i na dodatki do stron www nie ma ograniczeń czasowych.
 • Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a. wprowadzania do obrotu,
  b. wprowadzania do pamięci komputera,
  c. wprowadzanie do sieci Internet i innych sieci komputerowych.
 • Adwers.com zezwala Zamawiającemu na modyfikowanie dzieła, w tym m.in. na dokonywanie korekt, przeróbek, zmian i adaptacji dzieła oraz jego pojedynczych fragmentów, bez nadzoru autorskiego.
 • Adwers.com ma prawo do umieszczenia informacji z linkiem do strony Wykonawcy w sekcji stopki. Zamawiający może usunąć informację z linkiem do strony Wykonawcy jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy.
 • Na mocy niniejszego regulaminiu Zamawiający nabywa wyłączne prawo do korzystania z Dzieła i do rozporządzania nim na poszczególnych polach eksploatacji w Polsce i zagranicą przez czas trwania autorskich praw majątkowych do danego dzieła, zgodnie z Ustawą z 4 kwietnia 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z wyjątkiem skonketyzowanych Praw Autorkich dla danego Dzieła.

  §5. Formy płatności

 • Opłaty są jednorazowe (bez abonamentu).
 • Wszystkie ceny są cenami brutto.
 • Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
 • Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
  a. Przelew na konto - Posiadacz Rachunku: Adwers.com Damian Nass, pod adresem ul. Szczuka 44a, Brodnica 87-300 Polska
  Nr konta: PL 52 1140 2004 0000 3802 8003 1827
  Bank: mBank S.A. BIC/ SWIFT: BREXPLPWMBK
  b. Płatność w serwisie Przelewy24 - Współpracujemy z serwisem Przelewy24 w zakresie obsługi płatności internetowych. Jeśli Klient posiada dostęp internetowy do swojego konta bankowego to najszybszy i najwygodniejszy sposób zapłaty. Zlecenie takiego przelewu odbywa się przez kliknięcie na stronie produktu, linku transakcyjnego i postępowanie według dalszych instukcji serwisu. Link do Regulaminu i sposobów korzystania z Przelewy24.

  §6. Zwroty, Odstąpienia od umowy

 • Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od warunków umowy, po wykonaniu finalnej transakcji, w terminie do 3 dni, bez podania przyczyny.
 • Adwers.com ma prawo odstąpić od warunków umowy zawartych ze Zleceniodawcą, jeśli nie będzie w stanie dostarczyć w ustalonym terminie przedmiotu transakcji, lub ze względów technicznych.
 • Odstąpienie od umowy musi odbyć się pisemnie, drogą listową lub mailową.
 • Adwers.com i Zleceniodawca są zobowiązani do Zwrotów, otrzymanych dóbr w transakcji, jeśli takowe nastąpiły, po odstąpieniu jednej ze stron od umowy, w terminie do 14 dni.
 • Terminy i Warunki odstąpienia od umowy są zawarte w niniejszym regulaminie, chyba że warunki umowy zawarte na konkretną usługę czy produkt stanowią inaczej.

  §7. Reklamacje

 • Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Adwers.com wskazany w §1 Regulaminu lub w postaci elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego.
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 • Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub zostały zrealizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
 • Adwers.com rozpatrzy reklamację niezwłocznie w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania.
 • Jeśli reklamacja zostanie uznana, nastąpi zwrot płatności transakcji lub dostarczona nowa wersja zlecenia, według pisemnych ustaleń z reklamującym.

  §8. Postanowienia końcowe

 • Dokonując zakupów w serwisie Adwers.com Zleceniodawca zgadza się na postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Kwestie nieuregulowane w/w regulaminem będą regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego.

Data aktualizacji: 15.06.2020


Zapraszamy do Współpracy

Adres Kontaktowy: Pokaż adres E-Mail

Bądź e-komercyjny
Bądź Nowoczesny

Image

Dołącz i buduj Razem z Nami